Translate

Sunday, January 26, 2014

Perseritje per Provim

Me poshte do te gjeni Guiden e Provimit, sic ju kisha premtuar. 
Kini parasysh ta elaboroni me tej me shenimet tuaja. 
Do ju ndihmoje ti qendroni ne menyre llogjike programit.
Ju keshilloj perseritjen ta beni paralelisht teori-ushtrime.


Sunday, December 8, 2013

Perseritje Kolegiumi

Zakonisht testi perbehet nga alternativa & V/G, 2-3 shtjellime  dhe 2 ushtrime nga ato te zhvilluara.

Gjithashtu ne dokumentin bashkengjitur keni nje udherrefyes testi, ne formen e pyetjeve te cilat duhet te familjarizoheni ne menyre qe te mbuloni temat nga ana teorike:

Perseritje Kolegiumi.docx

Tema e Dislokimit do te perfshihet por pa ushtrime, vetem teoria.


Sunday, December 1, 2013

Parashikimi i Kerkeses

Ne seminar kemi folur mbi temen e 'Parashikimit te Kerkeses' :
Metoda e Parashikimit me Mesatare te Levizshme dhe Metoda e Sheshimit Eksponencial.

Bashkengjitur keni dokumentin ne excel me shpjegimet perkatese, te cilin mund ta aplikoni ne fusha te ndryshme.

Parashikimi Kerkeses

Saturday, November 2, 2013

PERMBLEDHJE: TEMA 2


Cilat jane objektivat e performances se operacioneve dhe cilat jane perfitimet e brendeshme dhe te jashtme te cilat rrjedhin nga permbushja e kenaqme e seciles prej tyre?

·        Ne nivel strategjik, objektivat e performances lidhen me interesat e paleve te interesuara te operacioneve. Keto kane te bejne me pergjegjesine e kompanise per klientet, furnizuesit, aksioneret, punonjesit dhe shoqerise ne pergjithesi.

·         Duke bere gjene e duhur, operacionet kerkon te ndikojne ne cilesine e mallrave dhe sherbimeve te kompanise. Per sa I perket ambientit te jashtem, cilesia eshte nje aspekt i rendesishem i permbushjes se kerkesave te klientit. Brenda organizates, cilesi ne operacione redukton shpenzimet dhe rrit sigurine.

·         Duke bere gjerat shpejte, operacionet kerkojne te ndikojne ne shpejtesine me te cilen mallrat dhe sherbimet dorezohen. Ne ambientin e jashtem, shpejtesia eshte nje aspekt i rendesishem i sherbimit te klientit. Brenda organizates, shpejtesia redukton inventarit dhe redukton kohen e xhiros se brendshme te produktit.

·         Duke bere gjerat ne kohe, operacionet kerkojne te ndikojne ne besueshmerine e dorezimit te mallrave dhe sherbimeve. Jashte organizates, besueshmeria eshte nje aspekt i rendesishem i sherbimit te klientit. Brenda organizates, besueshmeria brenda operacioneve rrit besueshmerine operative, duke kursyer kohe dhe para qe do te ishin shpenzuar per zgjidhjen e problemeve dhe perpjekjeve per stabilitet operacional.

·         Duke ndryshuar ate qe bejne, operacionet kerkojne te ndikojne ne fleksibilitetin me te cilin kompania prodhon mallra dhe sherbime. Jashte organizates, fleksibilitet mund te:
- Te prodhoje produkte dhe sherbime te reja (fleksibiliteti produkti/sherbimi);
- Te prodhoje nje game te gjere ose perzierje te produkteve dhe sherbimeve (fleksibilitet mix);     - Te prodhoje sasi ose volume te ndryshme te produkteve dhe sherbimeve (fleksibiliteti volumi); 
- Te prodhoje produkte dhe sherbime ne kohe te ndryshme (fleksibiliteti dorezimi).

Brenda organizates, fleksibiliteti mund te ndihmoje te pershpejtoje kohet e pergjigjeve, kurseje kohe gjate nderrimeve dhe ruaje besueshmerine.

·         Duke I bere gjerat me cmim te ulet, operacionet kerkojne te ndikojne ne koston e mallrave dhe sherbimeve te kompanise. Ne ambientin e jashtem, kosto e ulet te lejon organizatat te ulin çmimin e tyre ne menyre qe te perfitojne nga volume te medha, ose, te rrisin perfitimet me volumet aktuale. Brenda organizates, performance e kostos ndihmohet nga ecuria e mire e objektivave te tjera te performances.

Friday, November 1, 2013

Tema 2: Performanca e Operacioneve – Objektivat e saj

Aspekte te performances qe perdoren per vleresimin e operacioneve quhen “objektiva te performances”. Ne kete kapitull do te kuptojme se si performanca e operacioneve mund te ndikojne ne suksesin e gjithe organizates, cilat jane objktivat e perfomances se operacioneve dhe lidhjet e harmonizuara qe duhet te kene keto objektiva.

*Shenim: Pas pervetesimit te kesaj teme duhet te jeni ne gjendje t'ju pergjigjeni pyetjeve te meposhteme. 

Ndikimi i rendesishem i performances se operacioneve ne ate qe mund te jete me fitim-prurese per organizaten te permiresohet performanca sesa gje tjeter. Shembulli ne liber.

Te gjitha operacionet kane nje mori ‘stakeholders’. Ne cfare do lloj organizate, eshte pergjegjesia e funksionit te operacioneve te zbuloje/kuptoje keto objektiva te stakeholders dhe te vendos objektivat e veta ne funksion te tyre.

Ne kapitullin e pare folem per disa avantazhe qe manaxhimi i operacioneve kontriubon ne nje biznes te dhene, cilat jane ato? Ulje kosto, rritje te ardhurash, reduktim investimesh, inovacion

Avantazhet e lart-permenduara te operacioneve jane pa dyshim spektrat ku strategjia e bizneseve fokusohet. Ato mund te arrihen duke u fokusuar me ne detaj tek burimet dhe proceset e operacioneve, kombinimi i te cilave do te rezultonte ne nje avantazh strategjik.

Pra, manaxhimi i Operacioneve eshte kyc ne nje organizate duke siguruar ate qe i nevojitet biznesit per te mbijetuar, avancuar si dhe kenaqur klientet. Dhe kjo arrihet nepermjet nje grup objektivash qe jane baza e objektivave te performances dhe jane:

Cilesia (Berja e gjerave ashtu sic duhet, produkte pa gabime dhe sherbime te pershtateshme)

Shpjegoni dy dimensionet e cilesise?

Kompanite qe konkurojne mbi baze cilesie, cfare duhet te ken nen fokus?

Lidhja e objektivit “cilesi” me objektiva te tjere te performances?

Shpejtesia (Berja e gjerave shpejt, duke mininimizuar kohen midis shprehjes se nevojes nga konsumatori dhe marrjes se produktit/sherbimit te kerkuar ne kohe)

Kompanite qe konkurojne mbi baza shpejtesie, mbi cfare dimensionesh duhet te fokusohen ato?

Siguria/Besueshmeria (Berja e gjerave ne kohe, duke respektuar afatet e prmtuara)

Pse objektivi i besueshmerise shpesh mund te dale mbi objektivat e tjere?

Lidhja e besueshmerise me objektiva te tejere te performances?

Fleksibiliteti (Aftesia per te ndryshuar ate qe beni, pershtatja e aktiviteteve te operacioneve ne varesi te situatave te paparashikueshme dhe ne baze te kerkesave te klientit)


Per cfare lloje fleksibiliteti flitet qe mund te lind e nevojshme per konsumatoret/klientet?

Lidhja e fleksibilitetit me objektiva te tjere te perfomances?

Kosto (Berja e gjerave me cmim te ulet, prodhimi i gjerave dhe sherbimeve me nje kosto lejon vendosjen e cmimeve te pershtateshme per tregun duke lejuar edhe per nje maxhin fitimi. 

Cfare nenkupton kosto ne strategjine e operacioneve?

Kategorite e ndarjes se inputeve financiare per arritjen e strategjive te biznesit?

Si llogaritet kosto per njesi e nje produkti?

Si llogaritet produktiviteti?

Sa lloje matjesh produktiviteti kemi?

Keni ndonje ide per permiresimin e produktivitetit? Teorikisht, por edhe praktikisht?

Zgjidh nje objektiv te performances dhe analizo ndikimin e tij ne pozicionimin ne treg jashte operacionit dhe ne burimet e operacioneve brenda saj?


Cfare klasifikojme si prioritete kualifikuese?

Cfare jane prioritetet fituese?

Si objektivat e performances lidhen me njeri tjetrin? Dhe me fol pak per konceptin e kompromisit ndermjet objektivave te performances?

Wednesday, October 30, 2013

Model Zgjidhje: Kompani Koncept e Sherbimeve te Projektimit


Ky eshte nje rast studimi kompleks ne disa drejtime. Qellimi nuk eshte zgjidhja e problemeve por nje rast studimi i cili i hap rrugen nje numri ceshtjesh per diskutim. Pergjithesisht qellimi i ketij rasti studimi eshte prezantimi me kompleksitetin dhe pasurine e problemeve brenda manaxhimit te operacioneve.

Per ceshtje ilustrimi, produktet Focus mund ti mendojme si nje tas standart plastik qe gjehet ne te gjitha supermarketet; produktet Concept me nje produkt pak me teper premium sic mund te ishte nje tas plastik me simbole te ndryshme dhe qe perdoret neper mikrovale; nders produktet Villesi si nje game produktesh te individualizuara me dizajnin Villesi dhe vecorite e markes. 

Pse manaxhimi i operacioneve eshte aq i rendesishem per KSHP?
  
Kjo pyetje mund te shihet nga dy kendveshtrime; nga niveli strategjik dhe niveli operacional.

Ne nivelin strategjik, manaxhimi i operacioneve ka ofruar mundesine, vecanerisht ne pjeset e dizenjimit dhe te prodhimit te organizates, qe qe lejon kompanine te konkuroje kaq efektivisht. Kete mund te vini re ne ne paragrafin e dyte nga fundi i ceshtjes, ku theksohet qe ndryshimet e medha ne kopani kane ardhur pikerisht nga epersia operacionale kundrejt konkuruesve.

Ne nivelin operacional, mund te theksohen dizajnet qe jane me kosto efektive dhe qe dergohen tek porositesi ne kohe, c’ka mundeson qe kompania te dominoje tregun me ide te reja. Produktet e prodhuara me nivel te larte cilesie, ne kohen e duhur, dhe me kosto te pranueshme, do te lejonin produktet te shiteshin efektivish dhe te reduktonin ankimet e klienteve, si edhe ti kursenin kompanise para. Proceset e shperndarjes qe mundesojne sherbim te mire klienti, pa sasira te medha magazinimi, do te maksimizonin shitjet duke minimizuar kostot. 

Ka tre lloje operacionesh ne kete kompani:

1- Operacione disenjimi qe prodhojne dizajnet per produktet, ndonjehere edhe me kooperimin e dizenjatoreve te shtepive te dizenjimit.
2- Operacione prodhumi te cilat prodhojne produktet.
3- Operacione shperndarje qe marrin porosite e klienteve tek centralet e tyre telefonike, bejne porosine gati nga produktet qe i kane te magazinuara, dhe shperndarja fizike e produktit tek klienti.

Te gjitha keto operacione jane te rendesishme per kompanine sepse:
Kontribuojne ne aftesine e firmes per ti sherbyer klientit dhe rrjedhimisht mbajtjen e klienteve te vjeter dhe afrimin e klienteve te rinj. 
Kontribuojne ne kostot e kompanise dhe rrjedhimisht, ne qofte se manaxhohen efektivisht, mund te reduktojne kostot per te gjithe biznesin.
Nese nuk manaxhohen mire, mund te c’orjentojne rrjedhjen e produkteve per tek klienti dhe te ndikojne negativisht ne reputacionin e firmes

Nje menyre tjeter per t’ju pergjigjur pyetjes do te ishte referimi ne pershkrimin qe libri i ben rendesise se Manaxhimit te Operacioneve. Ne liber permenden kater lloje avantazhesh te manaxhimit efektiv te operacioneve:

Mnimizim kosto
Maksimizim te ardhurash
Reduktimi investimeve te pa nevojshme
Zhvillimi i mundeisve per inovacion ne te ardhmen

Si ndikojne pjese te ndryshme te kompanise tek secila nga objektivat e mesiperme?

2.       Ndertoni profilin e produkt/sherbimit te kompanise ne raport me 4Vte


C’fare do ti rekomandoni kompanise per permiresimin e operacioneve te saj?

Identifikoni veshtiresite ose problemet qe jane identifikuar ne ceshtje? Ato mund te jene:

- Transformimi nga kompani qe u shet kompanive te tjera (Produktet Fokus dhe Koncept) tek nje qe shet me shume tek shtepite e dizajnit (Produkte Dizajni).
- Ndryshimet e medha midis grupeve te produkteve. Nga analiza e 4V-ve doli qe produktet Fokus kane profil krejt te kundert nga Produktet Koncept dhe Dizajn. Ku qendron problemi ne menyren se si kompania i proceson te tre keto produkte?
-        - A jane burimet ne operacionet e kompanise te prshtateshme per keto grupe produktesh? Pika e rendesishme ketu eshte qe llojet e makinervie dhe njerezit e nevojshem per te bere produktet Fokus (volum i larte/varietet i ulet) mund te jene shume ndryshe nga llojet e makinerive dhe njerezit e nevojshem per presimin e Produkteve Koncept dhe Dizajn.
Per shembull, makinereit e medha qe kompania ka blere se fundmi, bashke me matricat komplekse, duken ideale per produktet Fokus. Ne te kundert, si produktet Koncept ashtu edhe Dizajn jane me volum te ulet, me variacion te larte dhe duan procese me fleksibilitet te larte per ti prodhuar. Nuk duket sikur makinerite me prodhimtari te larte, dhe matrica komplekse jane te pershtateshme per kete gje. Pra, ka indikatore qe tregojne qe duke u perpjekur te perdorin te njejtat burime per te bere te gjitha produktet, kompania eshte duke i veshtriesuar gjerat. Kjo duket se eshte arsyeja qe pse skedula ndryshon kaq shpesh.
- Operacioni i prodhimit duket ne konflikt me operacionin e dizajnit.
- Operacioni i prodhimit duket ne konflikt me funksionin e marketingut persa i perket saktesise se parashikimit. Diskutoni pse prodhimit i duhet parashikim me i mire dhe pse marketingu mund realisht ta kete te veshtire t’ua japi atyre ne kete situate.
- Kompania pranon qe ka disa probleme me nen kontraktoret e produkteve Fokus. Diskutoni pse mund te ndodhi ky fenomen dhe pse nenkontraktimi shihet si nje mundesi goxha e perhapur se fundmi. 


Wednesday, October 23, 2013

PERMBLEDHJE: TEMA I

  • Çfare eshte menaxhimi i operacioneve?

§  Manaxhimi i operacioneve eshte aktiviteti i manaxhimit te burimeve te cilat jane te destinuara per prodhimin dhe shperndarjen e produkteve dhe sherbimeve. MO eshte nje nga funksionet kryesore te çdo biznesi, edhe pse nuk mund te quhet keshtu ne disa industri. Fusha e pergjegjesise ndryshon per kompani te ndryshme, por zakonisht ka mbivendosje me funksione te tjera.
§  MO merret me manaxhimin e proceseve. Dhe te gjitha proceset kane kliente dhe furnizues te brendeshem. Por te gjitha funksionet e manaxhimit, manaxhojne procese. Prandaj MO ka rendesi per te gjithe menaxheret.
  • Cilat jane ngjashmerite midis te gjitha operacioneve?

§  Te gjitha operacionet mund te modelohen si input-procese transformimi-output. Te gjithe operacionet kane inpute te burimeve transformuese, qe zakonisht ndahen ne "objekte" dhe "staf", dhe burime te transformuara, te cilat jane perzierje midis materialeve, informacionit dhe konsumatoreve.
§  Vetem disa operacione prodhojne  vetem produkte ose vetem sherbime. Shume prej tyre prodhoje nje perzierje midis mallrave te prekshme ose produktet dhe sherbimet me pak te prekshme.
§  Te gjitha operacionet jane pjese e nje rrjeti te madh te furnizimit i cili, permes kontributeve individuale te çdo operacioni, ploteson te gjitha kerkesat e konsumatorit perfundimtar.
§  Te gjitha operacionet perbehen nga procese qe formojne nje rrjet te brendeshem konsumator-furnizuesit brenda operacionit.
  • Si jane operacione ndryshme nga njeri-tjetri?

§  Operacionet ndryshojne ne baze te volumit te rezultateve te tyre, llojshmeria e produkteve qe ata prodhojne, ndryshimi ne kerkesen me te cilen ata duhet te perballen dhe shkalla kontaktit me konsumatorin/klientin.
§  Volum i larte, llojshmeri e ulet, ndryshim i ulet kerkese dhe kontakt te ulet me konsumatorin jane te lidhur zakonisht me koston e ulet.
  • Çfare bejne menaxheret e operacioneve dhe perse eshte kaq e rendesishme?

§  Pergjegjesite perfshijne perkthimin e strategjise ne veprime operative, hartimin e operacionit (jo vetem produktet dhe sherbimet, por edhe sistemet ose proceset qe prodhojne ato), planifikimin dhe kontrollin e aktiviteteve te operacionit dhe permiresimi e operacionit me kalimin e kohes.
§  Manaxhimi i Operacioneve mund te kete nje efekt te thelle ne uljen e kostove ne nje organizate, rrit te ardhurat e saj, zvogelon sasine e investimeve te nevojshme dhe siguron bazat per risi ne te ardhmen.
§  MO eshte gjithnje e me i rendesishme, sepse nje mjedis me dinamike biznesi kerkon adaptim nga operacionet e menaxhereve.
§  Per shkak te struktures se kostos ne shume organizata, permiresimi i praktikave te operacioneve mund te jete menyra me efektive per te permiresuar performancen financiare te organizates.