Translate

Sunday, January 26, 2014

Perseritje per Provim

Me poshte do te gjeni Guiden e Provimit, sic ju kisha premtuar. 
Kini parasysh ta elaboroni me tej me shenimet tuaja. 
Do ju ndihmoje ti qendroni ne menyre llogjike programit.
Ju keshilloj perseritjen ta beni paralelisht teori-ushtrime.


Me kerkesen e disave prej jush, gjeni me poshte tezat
e kolegiumit bashke me zgjidhjet.


Sunday, January 19, 2014

Ushtrimet e Zgjidhura te Kolegiumit

Ushtrimet e Zgjidhura te Kolegiumit

Sic edhe shihni nga zgjidhjet, tek ushtrimi 2 tek Teza 1 ose ushtrimi 1 tek Teza 2, numri total i oreve ne vitit gjate te cilit operon procesi duhet te kete te llogaritur rezerven e kapacitetit. (perkatesisht 15% ne njerin ushtrim, dhe 20% ne tjetrin)
Eshte mire qe ai te llogaritet qe ne fillim pasi ne nje rast ku ishte llogaritur ne fund studenti kishte gabuar ne veprime duke e reduktuar edhe kohen totale te perpunimit, duke rezultuar keshtu ne numrin e gabuar te makinerive.
Ndersa ne kerkesen b te ushtrimit, behet fjale per shtim kapaciteti, pra mbi kapacitetin faktik.

Shpresoj te jeni shpjeguar per ata qe kishin pyetje.

Sunday, December 8, 2013

Perseritje Kolegiumi

Zakonisht testi perbehet nga alternativa & V/G, 2-3 shtjellime  dhe 2 ushtrime nga ato te zhvilluara.

Gjithashtu ne dokumentin bashkengjitur keni nje udherrefyes testi, ne formen e pyetjeve te cilat duhet te familjarizoheni ne menyre qe te mbuloni temat nga ana teorike:

Perseritje Kolegiumi.docx

Tema e Dislokimit do te perfshihet por pa ushtrime, vetem teoria.


Sunday, December 1, 2013

Parashikimi i Kerkeses

Ne seminar kemi folur mbi temen e 'Parashikimit te Kerkeses' :
Metoda e Parashikimit me Mesatare te Levizshme dhe Metoda e Sheshimit Eksponencial.

Bashkengjitur keni dokumentin ne excel me shpjegimet perkatese, te cilin mund ta aplikoni ne fusha te ndryshme.

Parashikimi Kerkeses

Sunday, November 24, 2013

Projektimi i Produktit dhe Sherbimit; Projektimi i Procesit te Prodhimit dhe Sherbimit

Përshëndetjeje te gjithëve,

Kjo periudhe ka qene tepër e ngarkuar per mua, me ceshtje te shfaqura pa planifikuar, çka ka rezultuar ne mos zhvillimit normal te seminareve te MO.
Për këtë arsye, Grupi F311 do te zhvilloje seminaret te Enjteve ne 18:30-20:30
Ndërsa Gruou F307 do te vazhdoje ne te njëjtin orar.

Gjithsesi, mos bërja e seminareve përkoje edhe me mos bërjen e leksioneve, duke bere qe edhe pse kemi humbur dy seminare konsekutive, te jemi ene ne sinkron me temat e leksioneve.

Dy temat e fundit te zhvilluara kane qene:

- Projektimi Produktit dhe Shërbimit dhe
- Projektimi i Procesit te Prodhimit dhe Shërbimit

Kërkoj nga ju përgatitje maksimale për këto dy tema, dhe jo vetëm, dhe sidomos zhvillimin e te gjithe ushtrimeve te kapitujve perkates ne librin e ushtrimeve.

Ndërkohe unë po vendos ushtrimet e zgjidhura për temën e Projektimit dhe Shërbimit.

Shfrytëzoheni këtë kohe per te bere dhe leximet e prapambetura te teorive..

Duke ju uruar nje fillim jave te mbare, shihemi te Merkuren dhe te Enjten.

Për çdo paqartësi me kontaktoni.

Krisleni

Friday, November 8, 2013

Tema 3. Strategjia e Operacioneve


Strategjia, nje plan afat gjate , me qellime afat gjate dhe qe perfshin njohjen dhe kuptimin e tregut dhe menyren e diferencimit te kompanise nga konkurentet.
Strategjia duhet te mbeshtetet nga financat, operacionet dhe marketingu. Keshtu qe:
Strategjia e Operacioneve eshte nje plan afat gjate per funksionimin e operacioneve qe specifikon parashikimin dhe perdorimin e burimeve per te mbeshtetur strategjine e biznesit.

Manaxheret e Operacioneve marrin gjithe vendimet ne lidhje me Operacionet; qe nga projektimi i produkteve dhe proceseve, deri tek shperndarja.

Duhet ti pergjigjeni ketyre pyetjeve qe ta keni te pervetesuar anen teorike te kesaj teme:

Cilat mund te cilesojme si vendime strategjike te operacioneve?

Cilat mund te cilesojme si vendime taktike?

Po vendime operacionale?

Flitet per nje rol balancues te strategjise se operacioneve?

Cilat jane fushat kryesore te vendimeve strategjike te operacioneve?

Kater metodat e strategjise se operacioneve? Cilat jane?

Dy fjali per metoden larte-poshte?

Po ta zberthejme me tej qellimin e pergjitheshem te operacioneve, cfare elementesh duhet te kemi parasysh?

Nderveprimi i strategjise se operacioneve me strategjite me te larta?

Metoda nga poshte larte? Nga cfare konsiston ajo?

Metoda e kerkesave te tregut?

Metoda e burimeve te operacioneve?

Cfare eshte pra strategjia e ops?

Si mund ta percaktojme me mire strategjine e operacioneve?

Si formulohet strategjia e operacioneve?

Cfare duhet te kemi parasysh kur mendojme per projektimin e strategjise se operacioneve?

Projekti per strategjine e operacioneve duhet te arrije qellimet duke balancuar nderkohe kerkesat e operacioneve te brendeshme dhe te mjedisit te tyre.

Me pershkruaj metoden e pozicionimit?

Cfare mund te na thoni per strategjine e operacioneve qe sheh me teper kerkesat e tregut?

Cilat jane tre menyrat se si mund te konkuroj nje organizate?

Kush do te ishte nje limitacion ne orientimin drejte strategjise se opeacioneve me fokus kerkesat e klientit?

Cfare mund te na thoni per strategjine e operacioneve ne kendveshtrimin e burimeve?

Klasifikimet e burimeve?

Pse disa burime klasifikohen si strategjike?

Cfare eshte Auditimi i Burimeve?

Ne qofte se i kemi te gjtiha burimet e nevojeshme, eshte kjo e mjaftueshme te kemi epersi kundrejt konkurenteve?

Me jep ndonje shembull te lidhjes se kerkesave te tregut me aftesite e burimeve?

Kur flasim per pershtatje strategjike cfare duhet te kemi absolutisht parasysh?

Cfare eshte konflikti i perhereshem midis qellimeve te klienteve dhe furnitoreve?

Pra strategjita e operacioneve duhet te kerkoje kompromisin per te siguruar nivele te pranueshme si te kenaqjes se klienteve ashtu dhe te perdorimit te burimeve. Problemi kryesor per gjetjen e kompromisit eshte qe manaxheret duhet te kuptojne e njohin kerkesat si te operacioneve ashtu edhe te mjedisit te tyre, nje gje komplekse kjo.

Si mund te arrijme pershtatje strategjike?

Me cilat komponente te ndryshueshem brenda organizates lidhen vendimet strategjike te operacioneve?


Saturday, November 2, 2013

PERMBLEDHJE: TEMA 2


Cilat jane objektivat e performances se operacioneve dhe cilat jane perfitimet e brendeshme dhe te jashtme te cilat rrjedhin nga permbushja e kenaqme e seciles prej tyre?

·        Ne nivel strategjik, objektivat e performances lidhen me interesat e paleve te interesuara te operacioneve. Keto kane te bejne me pergjegjesine e kompanise per klientet, furnizuesit, aksioneret, punonjesit dhe shoqerise ne pergjithesi.

·         Duke bere gjene e duhur, operacionet kerkon te ndikojne ne cilesine e mallrave dhe sherbimeve te kompanise. Per sa I perket ambientit te jashtem, cilesia eshte nje aspekt i rendesishem i permbushjes se kerkesave te klientit. Brenda organizates, cilesi ne operacione redukton shpenzimet dhe rrit sigurine.

·         Duke bere gjerat shpejte, operacionet kerkojne te ndikojne ne shpejtesine me te cilen mallrat dhe sherbimet dorezohen. Ne ambientin e jashtem, shpejtesia eshte nje aspekt i rendesishem i sherbimit te klientit. Brenda organizates, shpejtesia redukton inventarit dhe redukton kohen e xhiros se brendshme te produktit.

·         Duke bere gjerat ne kohe, operacionet kerkojne te ndikojne ne besueshmerine e dorezimit te mallrave dhe sherbimeve. Jashte organizates, besueshmeria eshte nje aspekt i rendesishem i sherbimit te klientit. Brenda organizates, besueshmeria brenda operacioneve rrit besueshmerine operative, duke kursyer kohe dhe para qe do te ishin shpenzuar per zgjidhjen e problemeve dhe perpjekjeve per stabilitet operacional.

·         Duke ndryshuar ate qe bejne, operacionet kerkojne te ndikojne ne fleksibilitetin me te cilin kompania prodhon mallra dhe sherbime. Jashte organizates, fleksibilitet mund te:
- Te prodhoje produkte dhe sherbime te reja (fleksibiliteti produkti/sherbimi);
- Te prodhoje nje game te gjere ose perzierje te produkteve dhe sherbimeve (fleksibilitet mix);     - Te prodhoje sasi ose volume te ndryshme te produkteve dhe sherbimeve (fleksibiliteti volumi); 
- Te prodhoje produkte dhe sherbime ne kohe te ndryshme (fleksibiliteti dorezimi).

Brenda organizates, fleksibiliteti mund te ndihmoje te pershpejtoje kohet e pergjigjeve, kurseje kohe gjate nderrimeve dhe ruaje besueshmerine.

·         Duke I bere gjerat me cmim te ulet, operacionet kerkojne te ndikojne ne koston e mallrave dhe sherbimeve te kompanise. Ne ambientin e jashtem, kosto e ulet te lejon organizatat te ulin çmimin e tyre ne menyre qe te perfitojne nga volume te medha, ose, te rrisin perfitimet me volumet aktuale. Brenda organizates, performance e kostos ndihmohet nga ecuria e mire e objektivave te tjera te performances.